Trinh Cong Son Scholarship

1. Các tiêu chí đánh giá chính là gì?

Tài năng/ khả năng và tiềm năng phát triển của thí sinh là những tiêu chí quan trọng nhất. Ngoài ra, video clip mà bạn gửi kèm phải chứng minh bạn xứng đáng được trao học bổng với kinh nghiệm và nguyện vọng của bạn; kế hoạch sử dụng kiến thức của bạn trong tương lai như thế nào, và trách nhiệm của bạn khi được nhận học bổng Trịnh Công Sơn.

2. Ai nên viết thư giới thiệu cho tôi và trong đó nên có những gì?

Các thư giới thiệu nên được viết bởi một người biết rõ bạn trong trường học, hoặc một chuyên gia trong lĩnh vực liên quan. Thư nên được trình bày trên giấy có tiêu đề của trường học, tổ chức hoặc công ty và được gửi kèm với đơn và hồ sơ xin học bổng. Thư phải cung cấp những luận cứ về lý do tại sao bạn sẽ là người thích hợp để nhận học bổng Trịnh Công Sơn, và thông tin liên hệ của người viết thư giới thiệu.

3. Làm sao biết nếu tôi được chọn để trao học bổng?

Nếu bạn được chọn, bạn sẽ được thông báo bằng qua email và điện thoại. Một lá thư chính thức sẽ được gởi cho bạn với các chi tiết về học bổng mà bạn được nhận. Mọi thỏa thuận chính thức sẽ được thực hiện trực tiếp với bạn. Bạn sẽ được yêu cầu chính thức chấp nhận học bổng với các điều khoản và điều kiện. Việc tiếp tục và gia hạn học bổng của bạn tùy thuộc vào kết quả học tập cộng với các tiêu chí đánh giá khác được đưa ra vào cuối năm đầu tiên.

4. Làm sao biết hồ sơ xin học bổng của tôi bị từ chối?

Khi đã có quyết định cuối cùng, bạn sẽ được thông báo qua email. Xin lưu ý rằng để đảm bảo sự công bằng, các thành viên Hội đồng cố vấn sẽ không liên lạc trực tiếp với thí sinh, dù là trước hay sau quyết định cuối cùng. Quyết định của Hội đồng là chung cuộc và không thay đổi.

Nếu bạn cần bất cứ thông tin liên quan nào hoặc bất cứ câu hỏi khác, xin vui lòng liên hệ trực tiếp ban phụ trách chương trình học bổng TCS qua email TCS.Scholarship@smpaa.edu.vn